واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در گلستان به تعداد 208 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
سنگ فروشی آذین خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستاننرگس صباغیانسیدجمال الدین بالاتراز پل خاکی 0100
سنگ فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانارمغان میرگنبد کاووس - شهرک فرهنگیان - خیابان فرهنگ - بلوار امام رضا - طبقه همکف217
سنگ فروشی توحید خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانعبدالرضا قاضي محسنيمینو دشت - سیدجمال الدین - خیابان سید جمال الدین - بن بست 18 - پلاک -546 - طبقه همکف433
سنگ فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستاناحسان ابوالقاسمیگنبد کاووس - اروندرود - کوچه شهید مهدی اکبری - خیابان اروند رود - طبقه همکف450
سنگ و سرامیک حمید خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانرحمت اله سخاویآق قایه - روستای سلطانعلی - شهرک کارگران - خیابان (داشلی برون) - بن بست ((حاجی ابراهیم کرامت)) - طبقه همکف500
سنگ فروشی بشارت خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانجلال ضیائیگنبد کاووس - شهیدمفتح - خیابان مختوم شمالی - خیابان شهیدمفتح - پلاک -137 - طبقه همکف279
دفتر فروش اسکندرلی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانبی بی رابعه اسکندرلیانتهای خیابان اروند رود جنب نانوائی -390
سنگ فروشی هنرور خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانغلامرضا هنرورابتدای جاده مینودشت روبروی نمایندگی مزدا -425
صنایع سنگ فروشی تخت جمشید خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانرسول مصطفی لومینو دشت - الغدیر - خیابان شهید بهشتی - بلوار امام رضا - پلاک 315 - طبقه همکف463
سنگ فروشی کر خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانکمال الدین کرگنبد کاووس ، ایستگاه کلاله ، میدان بسیج ، بلوار معلم ، طبقه همکف330
سنگ فروشی نظر خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانتاجگلدی نظرگنبد کاووس ، ملت ، - ، خیابان یحیی بن زید ، پلاک 226/2 ، طبقه همکف304
سنگ فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانفائزه قادریگنبد کاووس ، آخوندآباد ، خیابان شهیدقرنجیک ، خیابان امام خمینی شمالی ، پلاک 546 ، طبقه همکف293
سنگ فروشی مختارزاده خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانذکرعلی مختار زادهمیدان بسیج ابتدای جاده مینودشت 299
سنگ فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانمحمد آق ارکاکلیپلی حاجی ، خیابان خلیج فارس ، خیابان مختومقلی فراغی ، طبقه همکف65
محمدرضاکردی رسته : خرده فروشی سنگ ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانمحمدرضا کردیشرکت تولیدی گلدشت ، جاده گرگان گنبد ، مقابل ، خط نومل ، طبقه همکف92
زهرااحمدی رسته : خرده فروشی سنگ ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانزهرا احمدیگرگان ، جرجان ، انتهای بلوار جرجان ، مقابل شرکت گواه ، طبقه همکف253
ناصرعرب صیامی رسته : خرده فروشی سنگ ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانناصر عرب صیامیفیض آباد ، بلوار جرجان ، جاده (گرگان-گنبد) ، طبقه همکف205
صنایع سنگ آذین سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانمحسن فرخيگرگان-انتهای بلوار جرجان-مقابل شرکت گواه308
مالككاهه رسته : خرده فروشی سنگ ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستانمالك كاههبخش مرکزی - شهر گرگان - انتهای جرجان - کوچه رودخانه - خیابان گرگان گنبد - ساختمان - طبقه همکف143
نسرينعامريان رسته : خرده فروشی سنگ ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در گلستاننسرين عامريانبخش مرکزی - شهر گرگان - انتهای جرجان - کوچه رودخانه - خیابان گرگان گنبد - ساختمان - طبقه همکف221