واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در مرکزی به تعداد 399 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
هوم لند خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیسعید امینی سه راه خمین شهرک صنعتی شماره یک خ فن اوران 397
دفتر سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیحامد اسماعیلینیمور - باقرآباد - خیابان امام خمینی - جنب گازفروشی - طبقه همکف187
فروش سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیجواد غلامیمحلات - خیابان 15خرداد - روبروی - ایران خودرو - طبقه همکف172
دفتر سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیحامد کربلائی مهدیمحلات - میدان استقلال - خیابان انقلاب - میدان استقلال - مجتمع رز - طبقه سوم - واحد 594
دفتر سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیمهدی حیدرعلیشهرک صنعتی قلاور - روستای باقرآباد - محلات - خیابان شهرک صنعتی قلاور - خیابان قطعه 70 - طبقه همکف80
دفتر سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیداود کرمانیشهرصنعتی ارقده - روستای باقرآباد - خیابان زنبق غربی - جنب - کارخانه فوم گستر - طبقه همکف87
سنگ فروشی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیرضا کریمیمحلات ، خیابان جمهوری اسلامی ، روبروی ، گلخانه ورزنده ، طبقه همکف80
دفتر سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیاسداله اسداللهیمحلات ، خیابان کمربندی شرقی ، جنب ، اداره دخانیات سابق ، طبقه همکف92
دفتر سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیحمیدرضا خراسانینیمور ، باقرآباد ، خیابان امام ، روبروی کلانتری ، طبقه همکف15
دفتر سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیامیرحسین حسنینیمور ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، خیابان دانش ، طبقه همکف22
دفتر فروش سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیعلی حسن زادهنیمور - خیابان امام خمینی - روبروی - سکوی بیل گردانی - طبقه همکف26
علیملکی رسته : خرده فروشی سنگ ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیعلی ملکیشازند خ امام روبروفرمانداری 0 081
سنگ بری دهبید خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیرضا نیک زادساوه - سورکان - بلوار پیامبراعظم - بلوار شهیدباهنر - طبقه نبش میدان44
سنگفروشی اصغر اسماعیلی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیعلی اصغر اسماعیلیساوه - شهرک هدایت - خیابان شهیدعلی معصومی - جاده نورعلی بیگ - طبقه -297
سنگ تراشی گل سنگ اصفهان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیمجید عابدیساوه - میدان سرداران - میدان سرداران - بلوار سیداسحاق - طبقه -149
دفتر فروش سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیاحمدرضا حجتیشهرک اصناف نیمور ، شهرک اصناف ، خیابان قطعه 111 ، طبقه همکف21
دفتر سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیمحمود میرزائینیمور ، خیابان امام خمینی ، کوچه بهار23 ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف16
دفتر فروش سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیعلاالدین امیریروستای خورهه ن 017
دفتر سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیحسین جعفرینیم ور خ بوعلی ن 025
دفتر سنگ خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در مرکزیامیر سهیل تیمورینیمور بلوار دانش ن 015