واحد های ثبت شده در گروه خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبی به تعداد 126 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
نمایشگا ه سنگ امین خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیزهرا محمدینهبندان - میدان غدیر - کوچه شهید هاشمی پور 28 - خیابان شهید هاشمی پور - پلاک 26 - طبقه همکف25
سنگ فروشی(جواد قرائی) خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیجواد قرائیطبس - امامت - کوچه ((فاطمی)) - کوچه (مسجد) - پلاک 61 - طبقه اول177
سنگ ساختمانی(مجتبی محمدی) خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیمجتبی محمدیطبس - پایین محله - کوچه شهید عباسپور 20 - بلوار شهید عباسپور - طبقه همکف167
سنگ ساختمانی(مهدی صاحبی) خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیمهدی صاحبیطبس - امامت - بلوار معلم - بلوار شهیدمطهری - پلاک 73 - طبقه همکف188
سوپر سنگ اصفهان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیمحمد جوانمردفردوسفردوس ، نواب ، بلوار امام رضا ، بن بست امام رضا 9 ، پلاک 299 ، طبقه همکف135
سنگ مظفرزاده خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیزهره یوسفیقاین - ازادگان - کوچه بسیج7[فدک4 شهیدپردلی] - بلوار بسیج - پلاک 185 - طبقه همکف166
حمیدفیروزی رسته : خرده فروشی سنگ ساختمانی آماده نصب خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیحمید فیروزیبلوارسیمان شهر بلوارسیمان شهر 17415209
سنگ فروشی توکل خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیفرشته زابلیبلوارسیمان شهر بلوارسیمان شهر 16149153
سنگ فروشي نگين خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیعبدالغفور پیشیاراسديه خ غدير25
سنگ فروشی صدف خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیعبدالوکیل شعبانیاسدیه خ امام رضا (ع)70
سنگ فروشی تخت جمشید خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیاحمد علیدادیمیدان شهید فهمیده بلوار امیرالمومنین 176
سنگ فروشی برادران باقری(علیرضا باقری) خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیعلیرضا باقریخیابان بیست ودوم بهمن خیابان بیست ودوم بهمن 0174
سنگ فروشی علیشاهی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیعلی علیشاهی مقدمبلوار 22 بهمن م 0174
گل سنگ(کاوسی) خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیمعصومه بارانی فردبلوارمصطفی خمینی29
سنگفروشی الوندی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیصادق الوندیبیرجند - سجادشهر - کوچه امامت 3 - خیابان امامت - پلاک 200 - طبقه همکف34
سنگ فروشی لطف الهی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیسمیه لطف الهیسجادشهر شاهد-روبروی4طبقه بهدانی 0107
سنگ فروشی احمدی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیعلی احمدیسجادشهر گلستان غربی 0128
سنگ مهرگان خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیمهدی کاهیبلوارسیمان شهر جنب شبکه بهداشت76
سنگ فروشی صداقت خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیمحمد رضائی بلوارسیمان شهر روبروی بیمارستان132
سنگ فروشی محمدی خدمات ساختمان_خرید و فروش سنگ در خراسان جنوبیروح الله محمدیسجادشهر نبش سجاد 1 0104